Cel intelept castiga suflete

 Te-ai ]ntrebat vreodat[ de ce Dumnezeu a pus anumii oameni ]n viaa ta? Te-ai mirat vreodat[ c[ ai prieteni ]n diferite puncte ale [rii tale, sau chiar ale lumii, oameni pe care ]n alt secol tu nu ai fi avut posibilitatea s[-i ]nt`lne=ti vreodat[? Te-ai g`ndit vreodat[ cu privire la “]nt`lnirile ]nt`mpl[toare” sau la oamenii care se ]nt`lnesc doar pentru un timp scurt, ]n avioane, ]n s[li de a=teptare sau la cump[r[turi?

R[spunsul este c[ toate acestea se ]nt`mpl[ ca s[-L poi m[rturisi pe Isus ca Domn.

“Dar de ce trebuie ca eu s[ m[rturisesc pe Isus?”, te vei ]ntreba.Iat[ urm[toarele cinci motive care ]i vor explica de ce.

Motivul 1: Dumnezeu i-a poruncit s[ c`=tigi suflete.

Motivul num[rul unu pentru care ie i se cere s[ c`=tigi suflete este c[ Domnul a poruncit s[ o faci. Cuvintele finale ale lui Isus relatate ]n Evanghelia dupa Matei sunt acestea: ““Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, =i le-a zis: ‘‘Toat[ puterea Mi-a fost dat[ ]n cer =i pe p[m`nt. Ducei-v[ =i face-i ucenici din toate neamurile, botez`ndu-i ]n Numele Tat[lui =i al Fiului =i al Sf`ntului Duh. +i ]nv[ai-i s[ p[zeasc[ tot ce v-am poruncit.+i iat[ c[ Eu sunt cu voi ]n toate zilele, p`n[ la sf`r=itul veacului.” (Matei 28:18-20). Din acest pasaj Isus are trei lucruri foarte specifice pentru fiecare din noi.

* “Face-i ucenici” din toate popoarele: cu alte cuvinte, fii un misionar cu fiecare persoan[ pe care o ]nt`lne=ti. * “Botezai-i”: cu alte cuvinte, aducei-i la poc[in[ =i botezai-i ]n ]nnoire de viat[, ]n numele Tat[lui, al Fiului =i al Sf`ntului Duh. Facei-i s[ tr[iasc[ ]n plin[tatea prezenei lui Dumnezeu! Nu-i facei doar con=tieni de existena lui Dumnezeu =i a p[catului lor.

* “ }nv[ai-i s[ p[zeasc[ tot ce v-am poruncit”. Cu alte cuvinte, noi nu suntem chemai doar s[ aducem oamenii la convertire =i s[-i abandon[m cu g`ndul “ori ]nvei s[ ]noi, ori te ]neci”. Noi trebuie s[-i ]nv[t[m, s[-i facem ucenici, s[-i aducem la maturitate ]n Hristos, mai ]nt`i cu lapte =i apoi cu hrana tare a Cuv`ntului (vezi 1 Corinteni 3:2).

Motivul 2:  Tu e=ti ]mputernicit de Dumnezeu s[ c`=tigi suflete

Al doilea motiv pentru care tu trebuie s[ c`=tigi suflete este acela c[ a-i fost ]mputernicit s[ o faci. C[ci Ioan a botezat cu ap[, dar voi nu dup[ multe zile, vei fi botezai cu Duhul Sf`nt.” (Fapte 1:4-5) Scopul Duhului Sf`nt ]n viaa ta este s[-i dea putere s[ faci ce i s-a poruncit s[ faci, s[ duci mesajul Lui ]n fiecare loc ]n care mergi, s[ fii martorul Lui “]n Ierusalim, ]n toata Iudea, ]n Samaria =i p`n[ la marginile p[m`ntului.” (Fapte 1:8)

Fii atent la cele patru domenii ale responsabilit[ii tale:

* }n Ierusalim – aceia care sunt cei mai apropiai ie, cercul interior al vieii tale, familia ta =i cei mai apropiai prieteni.

* }n Iudea – cercul prietenilor t[i.

* }n Samaria – aceia care sunt ]n afara cercului vieii tale, deci cuno=tintele tale.

* P`n[ la marginile p[m`ntului – aceia cu care ai ]nt`lniri rare, fixate de Dumnezeu ]n timp ce c[l[tore=ti ]n afara traseelor tale de rutin[

Motivul 3: Prin c`=tigarea de suflete vei g[si ]mplinire interioar[

Al treilea motiv ca tu s[ c`=tigi suflete este acela c[ experimentezi ]mplinire ]n viaa ta numai atunci c`nd aduci suflete la m`ntuire. C`stigarea de suflete este scopul t[u actual ]n viaa de cre=tin =i este singura cale de a ajunge la ]mplinire.

Motivul existenei tale nu este acela de a putea construi o cas[ =i de a te putea bucura de lucrurile cele mai bune ale vieii. Tu poi s[ le ai =i pe acestea, ca pe unele din binecuvant[rile lui Dumnezeu, ad[ugate atunci c`nd caui mai ]nt`i }mp[r[ia lui Dumnezeu =i neprih[nirea Lui (Matei 6:33). Scopul t[u din momentul ]n care L-ai ]nt`lnit pe Isus p`n[ la momentul ]n care vei muri este s[ aduci oameni, c`i poi tu de muli, la Isus.

Motivul 4:  Compasiunea ta cre=te, c`nd tu c`=tigi suflete.

Al patrulea motiv ca s[ c`=tigi suflete este acela de a p[stra activ[ compasiunea din inima ta. Compasiunea ta nu va mai curge, dac[ tu nu m[rturise=ti altora =i nu c`=tigi suflete.

Dac[ tu nu-i deschizi gura =i nu la=i r`ul puterii lui Dumnezeu s[ curg[ prin viaa ta, tu vei opri r`ul vieii (care este Duhul Sf`nt ce se mi=c[ prin fiina ta), care este menit s[ fie un r[u =i nu un lac de acumulare.

Poate i-e fric[ de ce vor spune cei din jurul t[u despre tine. C`nd ai cu adev[rat o fric[ de Dumnezeu, tu vei pierde frica de oameni. Oriunde te uii g[se=ti oameni care au ceva de spus, dar nimic bun. Atunci tu trebuie sa-i deschizi gura =i s[ spui: “Isus poate schimba aceasta.” Ei vor mai spune: “Tu nici nu ai idee ce rea este relaia mea cu p[rinii mei.” Iar atunci tu ]i deschizi gura =i spui: “Isus poate schimba aceasta.”

Asta este tot ce trebuie s[ spui, iar apoi prive=te fluviile de ap[ vie care vor ]ncepe s[ curg[ din viaa ta. Poate ei te vor ]ntreba: “Cum poate El s[ schimbe aceasta?” Las[, pur =i simplu, ca r`urile s[ curg[ din tine. Este usor – o dat[ ce ai inceput.

Motivul 5: Oamenii mor =i se duc ]n iad.

Al cincilea motiv, =i cel mai important, pentru care tu trebuie s[ c`=tigi suflete este ca oamenii mor f[r[ Dumnezeu =i merg ]n iad. Ei se afl[ ]n generaia ta, ]n blocul t[u, ]n familia ta. Iar rezultatul va fi ve=nic.

E=ti tu oare con=tient c[ Isus a vorbit mai mult despre iad =i cum poi s[-l evii, dec`t despre cer =i cum s[ te bucuri de el? Iadul este o realitate =i este timpul s[ ne confront[m cu aceasta ca =i cu un fapt al existenei noastre zilnice. Nu este vorba numai de aceasta, ci exist[ =i un iad pe p[m`nt. Milioane de oameni tr[iesc ]n el in fiecare zi, pentru c[ tr[iesc f[r[ Hristos. Ei se afl[ chiar acum ]n situaia de a experimenta durere =i chin, o moarte vie, pentru c[ sunt separai de Dumnezeu.

La un moment dat al zilei, se poate observa c[ fiecare din noi ajunge la un moment crucial. Ziua se poate ]ncheia cu o not[ joas[ sau cu o not[ ]nalt[, iar aceasta depinde de ceea ce hot[r[=ti tu ]n acel moment. +i vorbind in mod general, dac[ tu te opre=ti cu adevarat =i e=ti obiectiv ]n acele momente din viaa, tu vei inelege c[ cea mai bun[ decizie pe care o poi lua pentru sf`r=itul zilei, ca s[ poi termina ziua ]ntr-o not[ ]nalt[, este ceva care va aduce la ca=tigarea de suflete. Aceasta poate ]nsemna s[ dai un telefon, s[ faci o visit[ sau s[ te ]nt`lne=ti cu cineva la cin[. Garantat c[, dac[ vei fi credincios ]n acest punct de la miezul zilei, momentul deciziei va fi urmat de ceea ce Duhul Sf`nt te va ]ndemna s[ faci. Vor fi salvate suflete din cauza credincio=iei tale.

S-ar putea s[ nu ai sentimentul c[ faci cine =tie ce. Dar tu totu=i o faci. Poate este doar ]nc[ o lovitur[ ]n plus pe care Duhul Sf`nt o execut[ asupra copacului pentru al dobor]. Dar, f[r[ acea lovitur[, acel suflet va fi cu un pas mai departe de m`ntuire =i de cer =i cu un pas mai aproape de condamnare =i de iad.

Vrei tu ca viaa ta de ast[zi s[ fie un pom de via[ =i nu de moarte? Un canal pentru viaa lui Dumnezeu? Unul care poart[ roada Duhului Sf`nt ]n aceast[ lume ]ntunecat[ =i plin[ de probleme?

Atunci trebuie s[ =tii c[ a fi un pom de via[ ]nseamn[ s[ c`=tigi suflete!

Chemarea noastr[ se adreseaz[ celor p[c[to=i, ca ei s[ se poata ]ntoarce la poc[in[. +i c`nd noi aducem oameni la Isus, }l vom auzi mereu spun`nd: “Fiule, p[catele ]i sunt iertate. Scoal[-te, ridic[-i patul =i umbl[!” (Marcu 2:5-11)

Persoana ]neleapt[ este un c`=tig[tor de suflete. De fapt, cel mai ]ntelept lucru pe care poi s[-l faci este sa c`=tigi suflete! Dumnezeu }nsu=i spune astfel :

Rugaciune: “Tat[, m[ rog ca Tu s[-mi dai curaj s[ devin un c`=tig[tor de suflete. Eu vreau s[ devin o persoan[ ]neleapt[. Eu vreau s[ am ]nelepciunea Ta curg`nd ]n viaa mea. Eu vreau s[ v[d suflete c`=tigate pentru Tine. D[-mi putere unde sunt slab. D[-mi ]ndr[zneal[ unde sunt timid. D[-mi curaj unde sunt fricos. M[ rog aceasta ]n Numele lui Isus. Amin.

Ruth Potocean

 

 

 

 

 

 

 


This entry was posted in Articole and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *